คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 โครงการ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม EEC
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับ EEC (วุฒิ ปวส.)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 53-204 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ Laughing