คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ Laughing