คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ Laughing