คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 1