คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รหัส พษ643

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ