คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รหัส พษ643

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง ห้อง 1005 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร