คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 69 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 69 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/zvNMZp9zhkhrAXxW6