คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอให้ผู้ได้การพิจารณาให้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดต่อนางสาวนพมาศ สมบัติสุทธิเวช เพื่อดำเนินการด้านสัญญารับทุนต่อไป

Download | File 1 |