คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาบัณฑิต METAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น

" มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ. ประจำปีการศึกษา 2561 "

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล มหาบัณฑิตจากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชมเชย จากบัณฑิตวิทยาลัย ในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 มจพ.กรุงเทพฯ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล ได้นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซลจากผำด้วยยีสต์น้ำมัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.สุนิสา บุญมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผำหรือไข่น้ำสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารราคาถูกในการเพาะเลี้ยงยีสต์น้ำมันได้ ยีสต์น้ำมันจะเปลี่ยนแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนที่อยู่ในผำให้เป็นกรดไขมัน C16:0 ซึ่งนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันในลำดับต่อไปได้

ผู้สนใจวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โทรศัพท์ 038 627000 ต่อ 5400) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล

 

  

ผำหรือไข่น้ำ