คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


คณะวิจัยและพัฒนา/อุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัยและอุตสาหกรรมกับทาง ฟาร์มบ้านสวนเมล่อน

     เนื่องด้วยวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะวิจัยและพัฒนา/อุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัยและอุตสาหกรรมกับทาง ฟาร์มบ้านสวนเมล่อน  จ. ฉะเชิงเทรา โดย ทางฟาร์มประสบปัญหาและต้องการความร่วมมือ ทางด้านพลังงานทางเลือก และ สิ่งแวดล้อมด้านดินและน้ำ และจากการหารือพบว่า ทางคณะฯ สามารถให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและการศึกษาของนักศึกษา และอาจารย์ ที่สนใจงานวิจัยแบบการบูรณาการและประยุกต์ใช้งานจริง

     ฟาร์มบ้านสวนเมล่อน เป็นฟาร์มที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในรูปแบบของ Smart Farm  และนวัตกรรม โรงเรือนประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรด้วยแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีอันตรายฉีดพ่น ไม่ว่าจะเป็นพืชเพื่อการบริโภค แม้กระทั่งวัชพืช ภายในสวนมีการจัดการระบบน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่ธรรมชาติ

       หาก นักศึกษา หรือ อาจารย์ ท่านใดมีความสนใจในด้านงานวิจัยหรือโครงงานพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือ อุตสาหกรรม ของทางคณะ สายภายใน 5420 , 5417