คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


Myloft application บริการใหม่ของหอสมุดกลาง สำหรับสืบค้นจาก Search engine

MyLOFT
 
 
แอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้น
 
 
ภายในแอพสามารถสืบค้นและเก็บข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆ เช่น Google Search, Google Scholar และ PubMed เป็นต้น และยังสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้ โดยไม่ต้องตั้งค่า Proxy