คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการทำโครงงานพิเศษ