คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการ SciEE Research Day 2563 เป็นแบบออนไลน์

 

 


 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ