คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากไผ่"

รายวิชามนุษย์ ระบบนิเวศ และธรรมชาติ ร่วมกับสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "การใช้ประโยชน์จากไผ่"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom