คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


ขอเชิญร่วมกิจกรรม SciEE Research Day ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 เข้าร่วมโครงการ SciEE Research Day ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในงานจะแบ่งห้องออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่
- ห้องสัมมนาเคมีและกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
- ห้องสัมมนาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
- ห้องสัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- ห้องสัมมนาวัสดุศาสตร์
- ห้องสัมมนาพลังงานและการจัดการพลังงาน

****หมายเหตุ*** ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดประจำห้องทุกห้องจะมีเงินรางวัลให้ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ www.srec.sciee.kmutnb.ac.th/researchday2022