คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566