คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


กิจกรรมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล SCOPUS Q1&Q2 และการเลือกวารสารที่เหมาะสม”

*****************************************************************************************************
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล SCOPUS Q1&Q2 และการเลือกวารสารที่เหมาะสม” 
***************************************************************************************************
เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมมจพ. ระยอง จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัยบนฐานข้อมูล SCOPUS Q1&Q2 และการเลือกวารสารที่เหมาะสม” ภายในงานได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนักวิจัยรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการตีพิมพ์บทความหรือการเลือกวารสารกันรวมทั้งการเลือกฐานข้อมูล การดูควอไทล์ของฐานข้อมูล แชร์เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ดียิ่งขึ้น Tier 1 และร่วมกันแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจากนักวิจัยรุ่นใหญ่สู่นักวิจัยรุ่นกลาง รุ่นใหม่ และนักศึกษาปริญญาโท โดยมีวิทยากรดังต่อไปนี้
 1. ศ.ดร. ภูมิ คำเอม "นักคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของไทย" 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. ศ.ดร. ปฏิพัทธ์ ทวนทอง "เมธีวิจัยอาวุโส และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อันดับ 1 ของไทย" 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. รศ.ดร. อัยยะ จันทรศิริ "นักวิจัยรุ่นกลาง SciEE (สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)"
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. ผศ.ดร. สายชล ศรีแป้น "นักวิจัยรุ่นใหม่ SciEE (สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)"
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*****************************************************************************************************