คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


โครงการปัจฉิมนิเทศน์

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563