คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


การสอบโครงงานพิเศษ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งรายละเอียดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ประจำปีีการศึกษา 2562 ดังเอกสารแนบ