คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


การสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งรายละเอียดการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ตกค้าง) ดังเอกสารแนบ