คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศ เรื่องการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ในช่วงวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2563

•วิชาทฤษฎี  :  ให้เรียนด้วยระบบ Online  100 %  โดย สามารถดูรายละเอียดช่องทางการเรียนได้ที่ http://sciee.kmutnb.ac.th/news_student_detail.php?id=131
•วิชาปฏิบัติการ :  ให้เลื่อนออกไปก่อน
•สำนักงานชั้น 2 งดให้บริการและติดต่อประสานงานแก่นักศึกษาทุกกรณี
ในช่วงดังกล่าวหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง