คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา ในช่วงวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2563

ให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 14 – 28 กรกฎาคม 2563

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้อง 102A ในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00-16:00

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กค. นี้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด Social distancing อย่างเคร่งครัด