คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ช่องทางการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2/2563 ในสถานการณ์ COVID

ช่องทางการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคเรียนที่ 2/2563

สามารถเข้าดูได้ใน LINK : ช่องทางการจัดการเรียนการสอน2/2563