คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนขาดแคลน ประจำภาคการศึกษา 2/2563

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยถ่ายสำเนาหน้าบัตรทั้ง 2 ใบ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) นำมายื่น ณ สำนักงานคณบดี งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี หรือ โทร 038-627000 ต่อ 5413 ตามวันและเวลาราชการ