คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจประวัติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยกรอกข้อมูลตาม Link ด้านล่าง

https://forms.gle/rfopCYxsH9rbyaZVA