คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศแนวทางสำหรับนักศึกษาในช่วงวันที 18-30 เมษายน 64

 

จากประกาศ มจพ.

 

- เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

- เรื่องการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ) ฉบับที่ 2
 

 

ทางคณะฯ จึงขอประกาศแนวทางสำหรับนักศึกษาในช่วงวันที 18-30 เมษายน 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงดังนี้
 

 

1. การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบ online เท่านั้น

 

2. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ให้เลื่อนออกไปจนถึง 30 เมษายน 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

3. ห้ามนักศึกษาเข้าอาคารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกกรณี หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

4. งดใช้ห้องปฏิบัติการภายในคณะ เพื่อทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

5. กรอกแบบสำรวจประวัติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรและนักศึกษา ที่ 

https://forms.gle/rfopCYxsH9rbyaZVA

 

6. ให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามประกาศ และข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่มหาวิทยาลัย และ คณะฯ กำหนด