คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


บริการความช่วยเหลือด้านสารสนเทศของ มจพ. วิทยาเขต ระยองในช่วง covid-19

ในช่วง covid-19 หากนักศึกษามีปัญหาเรื่อง Email หรือ Account ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการรับแจ้งปัญหา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง
ระบบรับแจ้งปัญหา : http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue
Facebook :
https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB
https://web.facebook.com/icitrayong/
E-mail : icit_support@kmutnb.ac.th
Line : @icitkmutnb