คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 


รายละเอียดดังเอกสารแนบ