คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่โครงการทุนการศึกษาฯ กำหนดตามเอกสารแนบ 3
2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) ในปีการศึกษา 2564
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5. มีความประพฤติดี และมีความเป็นผู้นำ
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนดได้

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนด ที่ https://www.applycpscholarship.com/fund-college ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
(กลุ่มที่ 1 คัดเลือกทั่วไป) หรือ ดาวห์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่ thanapakon.s@sciee.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 (กลุ่มที่ 2 คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย)  

ทุนการศึกษาSciEE <CLICK> https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php