คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

 

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (M-CIPE) ระดับปริญญาโท

ชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุช หงษ์สวัสดิ์

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE) ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์

อาจารย์ ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์

 

ชั้นปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่

อาจารย์ ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี

 

ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล

อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พลานนท์

อาจารย์ ปริมา บุญถนอม

 

ชั้นปีที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี

อาจารย์ ดร.วราพร ชนะกุล

อาจารย์ ดร.สุนิสา อึ้งวิวัฒน์กุล

 

ชั้นปีที่ 5 (นักศึกษาตกค้าง ICPE)

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ฤทัย

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (M-ETAM) ระดับปริญญาโท

ชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา วรรณภพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น

อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์

 

ชั้นปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก

อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ ศรีสุราษฎร์

อาจารย์ ดร.เมธิณ ใจเกื้อ 

  

ชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสนี โสมดี

อาจารย์ ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เกิดเพ็ง

 

ชั้นปีที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์

อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  เอกธรรมสุทธิ์

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อินทรศิริ

 

ชั้นปีที่ 5 (นักศึกษาตกค้าง ETAM)

อาจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล