คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


รับสมัครทุนการศึกษา BAM ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎาคมนี้

   ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BAM มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติที่ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

    ทั้งนี้ให้ทางบริษัทฯ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 - 4 ทุกหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีจำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ หรือกระทำความผิดใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบการให้ทุนการศึกษา
  4. เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือขาดผู้อุปการะทางการศึกษา
  5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น
  6. เป็นนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของคณะ/มหาวิทยาลัย
  7. ข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ของนักศึกษาแจ้งมาต้องเป็นความจริง หากทางคณะตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ จะดำเนินการตามกฎระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  8. หากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ งานกิจการต่างๆ ของทางคณะ/มหาวิทยาลัย

 

การติดต่อขอรับการสมัครและยื่นใบสมัคร

  1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.sciee.kmutnb.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ สแกนเอกสาร (ไฟล์ PDF) ส่งทางอีเมล์ Thanapakon.s@sciee.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  2. หลักฐานประกอบการสมัคร

       2.1 เอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ตามที่ระบุ

       2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าบัตรทั้ง 2 ใบ ให้อยู่ในใบเดียวกัน)

       2.3 ผลการเรียน 1 ฉบับ (พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คุณฐณปกร สิทธิพล โทร 038 627000 ต่อ 5413
(ในวันและเวลาราชการ)