คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
 
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องสอบผ่านโครงงานพิเศษ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยการสำเร็จการศึกษาพิจารณาจากผลการศึกษาตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ถึงปีสุดท้าย แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1.1 ถ้าคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) ถ้าสอบโครงงานพิเศษ 2 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จะสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
2) ถ้าสอบโครงงานพิเศษ 2 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
1.2 ถ้าคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน (3/2562) ซึ่งสามารถสอบโครงงานพิเศษ 2 ได้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นั้น จะสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน (3/2563)
 
2. ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบหนี้สินของคณะ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์คณะ) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ 2
3. นักศึกษาสามารถดำเนินการเข้าระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยเข้าไปที่ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
4. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
4.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา
4.2 คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย
4.3 คำร้องขอลาออก
โดยคำร้องในข้อ 4.1 - 4.3 เรื่องนั้น ต้องเสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติ ผ่านการตรวจสอบจากคณะและสำนักหอสมุดกลาง
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะรีบแจ้งให้ทราบ/ล่วงหน้าอีกครั้ง