คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานที่

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานที่ทำการเพื่อรองรับการกลับมาศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ได้ที่ Link 
https://forms.gle/pLykYsQxu3FvqpGWA