คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศระเบียบการเข้าใช้อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมาตรการรับมือหากติดเชื้อโควิด 19

ประกาศระเบียบการเข้าใช้อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมาตรการรับมือหากติดเชื้อโควิด 19