คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ทุนการศึกษา SciEE ภาคเรียนที่ 2/2565 - ทุนเรียนดี - ทุนขาดแคลน - ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการและจากเงินอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 จำนวน 30 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000.00 บาท
 2. ทุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,500.00 บาท
 3. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000.00 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกหลักสูตร ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่า 2.00 (ทุนขาดแคลน/ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต) และ(GPAX) มากกว่า 2.75 (ทุนเรียนดี)
 3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ หรือกระทำความผิดใดๆ
  ที่ขัดต่อระเบียบการให้ทุนการศึกษา
 4. เป็นนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของคณะ/มหาวิทยาลัย
 5. ข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ของนักศึกษาแจ้งมาต้องเป็นความจริง หากทางคณะตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ จะดำเนินการตามกฎระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 6. หากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ งานกิจการต่างๆ ของทางคณะ/มหาวิทยาลัย

การติดต่อขอรับการสมัครและยื่นใบสมัคร

 1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ งานกิจการนักศึกษา ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร
  2.1 รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครตามที่ระบุ
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าบัตรทั้ง 2 ใบ ให้อยู่ในใบเดียวกันพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  2.3 ผลการเรียน 1 ฉบับ (พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
  2.4 เรียงความความต้องการทุนการศึกษา *ทุนขาดแคลน*

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา SciEE โทร.038-627000 ต่อ 5413 ในวันและเวลาราชการ