คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา SciEE - ทุนเรียนดี 2/2565 - ทุนขาดแคลน 2/2565 - ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 2/2565

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการและจากเงินอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 จำนวน 30 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000.00 บาท
 2. ทุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,500.00 บาท
 3. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000.00 บาท

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให่นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php นี้ ติดต่อขอรับรายงานตัวและยื่นเอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 038 - 627000 ต่อ 5413