คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา CIPE และ ETAM ที่มีความประสงค์จะฝึกสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะฯ กำหนด พร้อมทั้งยื่นเอกสารภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 038-627000 ต่อ 5412