คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ทุนการศึกษา SciEE ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง มีมติกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกหลักสูตร ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (ประเภททุนเรียนดี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  2. การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (ประเภททุนขาดแคลน) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน
    รายละเอียดและเอกสารการสมัคร สามารถดาวห์โหลดได้ที่ https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php
    ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 SciEE ในวัน เวลาราชการ โทร. 038-627000 ต่อ 5413