คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
1. ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ ประเภททุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2. ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ ประเภททุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sciee.kmutnb.ac.th/scholarship.php 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานกิจการนักศึกษา SciEE โทร 038-627000 ต่อ 5413 ในวันและเวลาราชการ