คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


คำสั่ง - ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ 2566

   คำสั่ง - ประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ 
     ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการต่างๆ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญอันก่อให้เกิดการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     กอปรกับมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตใหม่ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  งานกิจการนักศึกษา โทร. 038-627000 ต่อ 5413