คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4

จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในประเทศ จำนวน 11 ทุน (มจพ. 1 ทุน)

ทุนละ 50,000 บาทต่อปี (เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท)

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม