คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศผลการสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ

***ประกาศผลการสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ***

ตามที่ได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งผลการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านและต้องการสอบซ่อม ซึ่งจัดขึ้นวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา 9.00-12.00 สอบ ผชร
เวลา 13.00-16.00 สอบ ผชอ

**ขอให้นักศึกษายืนยันสิทธิตนเองโดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งมายังอีเมล์ krittaphas.m@sciee.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

เอกสารรายชื่อตามไฟล์แนบ