คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม หลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ รอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม หลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ รอบ 1/2562
 
ตามที่ได้มีการประกาศผลการทดสอบและประกาศผลการสอบไปแล้วนั้น การนี้กระทรวงพลังงานจึงได้จัดให้มีการทดสอบซ่อมรอบ 1/2562 ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม โดยให้ไปทำการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ดังเอกสารแนบ