คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO (ISO 50001 ระบบจัดการพลังงาน)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO (ISO 50001 ระบบจัดการพลังงาน) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง สามารถดูภาพโครงการได้ที่ https://photos.app.goo.gl/LRrKSHLRc72WwZyXA