คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


เปิดรับสมัครทุนเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทุนเครือข่ายสมาคมศิษย์เ่ก่า มจพ. ภาคตะวันออก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 6 ทุน โดยมีหลักฐานการรับสมัครดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชา จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบัน

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ นายฐณปกร และ อ.ดร.กัลยรักษ์ ที่ชั้น 2 สำนักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง