คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีตกค้าง เข้าอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในการสมัครงาน และสัมภาษณ์งานเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ คุณดนัยณัฏฐ์ วิยาสิงห์ งานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่่งแวดล้อม