คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


โครงการมัชฌิมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการมัชฌิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทราบถึงข้อมูลและแนวทางจัดการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 และข้อมูลตลาดแรงงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา