คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


โครงการเตรียมความพร้อม สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อม สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง
โดยวิทยากรจาก บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด