คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมอบรม "โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม"

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมอบรม "โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.