คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์

Asst.Prof.Dr. Prayut Jiamrittiwong


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5709
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
- Computational Fluid Dynamic (CFD),
Process Design and Simulation
- Multi-tubular Fischer-Tropsch Synthesis
- Chemical Process Engineering, Alternative Energy, Fuel Processing

ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- A comprehensive small and pilot-scale fixed-bed reactor approach for testing Fischer–Tropsch catalyst activity and performance on a BTL route.
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003742)